Popis projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření partnerství mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými pracovišti, NNO a MSP za účelem zvýšení znalostí ve využití nových technologií leteckého dálkového průzkumu Země (DPZ) pro hodnocení stavů vegetace, eutrofizace vodních nádrží, půdních vlastností a teplotního režimu území.

Každý ze zapojených partnerů projektu reprezentuje odbornost oboru, ve kterém je očekáván vysoký potenciál rozvíjení tohoto oboru právě s využitím dat a metod DPZ. Nutným předpokladem pro využití potenciálu je komunikace mezi odborníky DPZ a jinými obory a vzájemné vzdělávání. Tato mezioborová edukace je hlavním rysem projektu a vysoká úroveň aktuálních poznatků DPZ je zaručena vstupem špičkových zahraničních partnerů do procesu vzdělávání.

Naplnění cílů projektu bude dosaženo ve třech klíčových fázích, které se částečně časově překrývají:

  • První fáze, která proběhne formou série workshopů, je zaměřena na seznámení partnerů s aktuálními možnostmi DPZ. Zároveň proběhnou diskuse o uplatnění těchto metod pro řešení konkrétních úloh partnerů, tj. již specificky zaměřené úlohy na vybrané elementy krajinného krytu a jejich vlastnosti: půda (např. vlhkostní poměry, obsah humusu, teplotní režim); otevřené vodní hladiny (eutrofizace, teplotní režim); vegetace (vylišení druhů, objem biomasy, zdravotní stav, apod.); urbánní území (teplotní režim, struktura).

  • Druhá fáze se opírá o realizaci stáží členů HyDaP na prestižních zahraničních pracovištích, zaměřených na zpracování a využití hyperspektrálních, termálních a LiDARových dat. Nabyté znalosti budou průběžně přenášeny mezi partnery a cílovými skupinami formou workshopů a přípravou společných publikačních výstupů.

  • Ve třetí fázi řešení budou partneři projektu interaktivně rozvíjet získané znalosti řešením společných aplikačních úloh v oborech jednotlivých spoluřešitelů a své dovednosti šířit v partnerských institucích.

Projekt HyDaP se opírá o využívání budované infrastruktury projektu CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu, z OP VaVpI 1.1. Evropská centra excelence, kde budou k dispozici technické prostředky a kapacity pro získávání potřebných leteckých dat pro aplikace a ověřování získaných znalostí v rámci projektového partnerství. Dojde tak k synergii projektu OP VaVPI zaměřeného na vytvoření špičkové vědecké infrastruktury s projektem zajišťujícím zpřístupnění a přenos poznatků v oboru DPZ mezi výzkumnými organizacemi, institucemi terciárního vzdělávání a subjekty veřejného a podnikatelského sektoru. Projekt přispívá k rozvoji znalostí a kompetencí pracovníků zúčastněných partnerů a usnadňuje lepší přenos a využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Tím projekt napomáhá zvýšení vzdělanostního potenciálu regionů v praktickém uplatnění metod dálkového průzkumu Země.

Pro zpřístupnění nabytých znalostí a získání přehledu o pořízených datech DPZ v rámci HyDaP a CzechGlobe, budou tyto informace dostupné pro další zájemce formou mapového serveru a dalších web aplikací.

Podrobný popis projektu.