O projektu

Název projektu
Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikací pro rozvoj regionů
Zkrácený název projektu
HYDAP
Datum zahájení projektu
01.10.2012
Datum ukončení projektu
30.09.2014
Příjemce
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Partneři
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně
RAWAT consulting s.r.o.
Mendelova univerzita v Brně
Enki, o.p.s.
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
Řídící orgán
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační program
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa
7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory
7.2.4 Partnertsví a sítě
Výzva
31 Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.4
Registrační číslo
CZ.1.07/2.4.00/31.0213
Celková podpora:
32 158 100 Kč